Juridische stappen om komst van tankstation tegen te gaan

Dit voorjaar vond het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen dat alle plannen voor een mega-tankstation ook beoordeeld moesten worden door de gemeenteraad. De plannen werden ter inzage gelegd zodat betrokkenen hun mening konden geven. Van alle ingediende bezwaren werden er 432 erkend.

Op 15 juni mochten betrokkenen inspreken. De initiatiefnemer van het tankstation sprak in, daarna nog 16 mensen met een bezwaar tegen het tankstation. Deze bezwaren liepen zeer  uiteen. Zo maakte de verhalen over de strijd van de Meander tegen de komst van schade berokkende buren zoals een industrieterrein in de jaren 90 en nu het tankstation diepe indruk door de betrokkenheid die ervan afspatte.  Maar ook de meer zakelijke bezwaren legden veel vragen op tafel. Zo wees een verkeersdeskundige op onmogelijkheden van het ontwerp en de risico’s voor de verkeersveiligheid rond het tankstation. En een ondernemer had een rapport van adviesbureau Berenschot doorgenomen waarin het perspectief dat de energietransitie biedt voor verschillende soorten tankstations geschetst werd. Hij zorgde voor vraagtekens bij de levensvatbaarheid van een tankstation met de ambities van elektrisch laden en waterstof tanken op deze plek aan een gemeentelijke weg met veelal lokaal verkeer.

Op 29 juni mocht de raad beslissen. Met nipte meerderheid besliste de raad voor wijziging van de bestemming van de agrarische grond om het tankstation mogelijk te maken. Dit raadsbesluit vinden wij niet alleen onwenselijk, maar ook onzorgvuldig. Hierin hebben wij in stichting Hogenenk een medestander. Gezamenlijk kunnen we een aantal redenen noemen waarmee het besluit aangevochten kan worden;

  • De besluitvorming tijdens de raadsvergadering verliep uiterst rommelig, niet volgens de regels. Zo werd er een stuk ingebracht tijdens de raadsvergadering, waardoor er geen gelegenheid was ter inzage, laat staan toetsing;
  • De verplichte stukken bij de plannen voor aanleg van het tankstation zijn van onvoldoende kwaliteit; het ecologische rapport schoot tekort, het archeologische rapport ontbrak gedeeltelijk, de verkeerskundige paragraaf ontbrak nagenoeg;
  • Daarnaast vinden we dat de bezwaren van de bezwaarmakers niet correct (met onjuiste en misleidende informatie) zijn overgebracht naar de raad.

Al met al zijn dit, ons inziens, genoeg mogelijkheden om het besluit van de gemeenteraad aan te vechten.

Samen met stichting Hogenenk is een actiegroep gevormd die juridisch bijgestaan wordt door een gerenommeerde jurist op dit gebied. Een beroep bij de Raad van State, maar ook een bezwaar bij de Provincie worden in gezamenlijkheid voorbereid. We achten de kans op in elk geval uitstel van de procedure erg groot, daarmee komt afstel dichterbij.

Steun nodig

De adviezen die we krijgen om de juiste juridische stappen ook goed te zetten brengen hoge kosten met zich mee. We verwachten dat we zeker 10.000 euro hiervoor nodig zullen hebben. Zo kapitaalkrachtig zijn wij niet, daarom zoeken stichting Het Anker en stichting Hogenenk mensen die middels financiële steun willen bijdragen aan behoud van uilenwallen en een gezonde bodem voor biologische landbouw. Wanneer deze behouden blijven, ziet de toekomst voor de pachtende boeren van de Meander en de Kruytbosch er rooskleuriger uit en kunnen zij ons als klanten gezonde groentes/producten blijven aanbieden.

We willen alles doen voor behoud en versterken van een zo bio divers mogelijk landschap op de Hogenenk! En daarom vragen wij u: help ons niet alleen moreel, maar ook financieel.

Als er genoeg gevers E 25,- storten komen we al een heel eind, maar guller mag ook natuurlijk.

NL62 TRIO 0254 8208 32 t.n.v. Stichting Het Anker, Brummen, o.v.v. juridische bijstand

Alvast veel dank!

https://onseerbeekbrummen.nl/benzinepomp-rotonde-brummen