Zitting bij de Raad van State

Dinsdag 14 november zaten Piet en Paulien Moerkens (namens Stichting Hogenenk), Erich Staar (namens De Meander) en ik (namens Stichting Het Anker) met onze advocaat bij de Raad van State. De vraag was: Mogen er werkzaamheden voor de aanleg van het tankstation plaatsvinden voordat er een definitieve uitspraak van de RvS is? Een zogenaamde voorlopige voorziening.

 De rechter ging tamelijk inhoudelijk op de zaak in, omdat ze wilde weten hoe spoedeisend de zaak is. Normaal gesproken zou die uitspraak er binnen 14 dagen kunnen zijn, maar omdat de ambtenaar van de gemeente bepaalde documenten niet had gedeeld, of niet op tijd, wordt die uitspraak niet binnen 14 dagen gedaan, maar wel zo spoedig mogelijk.

Dus hier over meer nieuws over een paar weken.

Onduidelijkheden bij de Gemeente over verlenen van vergunningen en ontheffingen

Grote stukken van de uilenwallen zouden moeten wijken voor zowel de vergroting van de rotonde als voor de inrit van het tankstation. De rotonde is van de Provincie en die heeft een kapvergunning aangevraagd voor een stuk van de uilenwal in het kader van de Natuurbeschermingswet. De gemeente zegt dat zij daar niet over gaat, maar dat de Provincie over die vergunning gaat.

Eerder bij het goedkeuren van het bestemmingsplan – die het tankstation mogelijk moet maken – heeft de gemeente gezegd dat er geen vergunning nodig is om de uilenwallen te verwijderen.

Nu vraagt de Provincie dus een vergunning aan voor iets waarvan de gemeente eerder zei dat er geen vergunning voor nodig was, en waarvan de gemeente nu zegt dat ze geen bevoegd gezag is voor de verlening van zo’n vergunning. Een raadslid van GroenLinks heeft bij het College van B&W gevraagd hoe het nu zit. Het college van B&W antwoordt dat de provincie hier over gaat. Er moet dus ontheffing komen voor de wet natuurbescherming. En daar gaat de provincie over. Dat is onze voorlopige conclusie.

Wordt vervolgd.

Kan het raadsbesluit van 29 juni aangevochten worden op basis van onvolledige informatie?

Voordat de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging die het tankstation mogelijk moest maken werd ingediend, heeft St Hogenenk samen met St Het Anker een verzoek ingediend om de bestemming van de berm en de uilenwal naast de Kwazenbosweg te wijzigen in natuur. Dat verzoek werd afgewezen, want de grond was niet van de indieners. (Dat blijkt een gelegenheidsargument, want in andere gevallen kan dat wel.) Daar hebben St Hogenenk en St Het Anker bezwaar tegen aangetekend. En dat bezwaar is gegrond verklaard door de bezwarencommissie. Dit had gemeld moeten worden bij de behandeling van de bestemmingsplanwijziging op 29 juni. Dat heeft de betreffende ambtenaar toegezegd, maar dat is niet gebeurd. En dat is verwijtbaar aan het College van B&W. De raad heeft dus met onvolledige informatie haar besluit genomen. De vraag is nu: In hoeverre dit raadsbesluit aangevochten kan worden? Daar is nu nog geen antwoord op.

Wordt vervolgd.